Umowy handlowe i ich charakter. poradniki zawierają: Um

Najlepsze blogi internecie

Umowy handlowe i ich charakter. poradniki zawierają: Umowy handlowe i ich natura formalno-prawny: - rodzaje umów handlowych; - przykłądy i podział umów handlowych. - umowa sprzedaży; - umowa dostawy - umowa zlecenia - umowa o dzieło (umowa o roboty budowlane) - umowy zawierane ułożenie ciała lokalem przedsiębio Umowy handlowe i ich charakter. poradniki zawierają: Umowy handlowe i ich natura formalno-prawny: - rodzaje umów handlowych; - przykłądy i podział umów handlowych. - umowa sprzedaży; - umowa dostawy - umowa zlecenia - umowa o dzieło (umowa o roboty budowlane) - umowy zawierane ułożenie ciała lokalem przedsiębiorstwa (prawo konsumenta) - umowy zawierane na odległość (prawo konsumenta). Jedyny na rynku tak pożyteczny przewodnik po Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej Kluczowe warunki UNIKANIA BŁĘDÓW W ZAKRESIE DANYCH FORMALNYCH UMÓW. - Konieczne informacje dotyczące stron umowy i kary za ich nieobecność - Zasady reprezentacji stron i ich weryfikacja - Znaczenie preambuły w umowie - Formułowanie i normy analizy definicji w umowie TRYB I FORMY ZAWIERANIA UMÓW vs nowa odmiana dokumentowa czynnośći prawnych - podaż i jej przyjęcie - rokowania - ustalenia - przetarg - przetarg - umowy zawierane poprzez internet i drogą - elektronoczną: mail, sms - umowy zawierane ułożenie ciała lokalem przedsiębiorstwa (prawo konsumenta) UMOWA PRZEDWSTĘPNA lub LIST INTENCYJNY? - Jakie ma znaczenie i konsekwencje ma list intencyjny? - Czy i kiedy trzeba spisać umowę przedwstępną? - Co w sytuacji, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy przyrzeczonej? ZAWIERANIE UMÓW W FORMIE OFERTY. - Proces ofertowy i legislacyjne aspekty oferty. - Oferta handlowa sprzedającego a podaż kupującego. - Zamówienie zmieniające warunki ofertowe. - Niebezpieczeństwa spojone z ofertami. - Milcząca akceptacja oferty. - Wycofanie się z wiążącej oferty. PREFERENCJE W ZAKRESIE OGÓLNEJ KONCEPCJI UMOWY , METODY ZABEZPIECZANIA UMÓW: - Formułowanie różnego rodzaju zabezpieczeń finansowych. - Wykorzystanie nowych postanowień ustawy o terminach płatności. - Zabezpieczenie odroczonej płatności (kredytu kupieckiego KLAUZULE ZASADNICZE A ISTOTNE ELEMENTY UMÓW - przedmiot umowy i obowiązki stron - Określanie przedmiotu umowy - towar - usługa - wielkość i jej przemiany - CENA - Klauzule waloryzacji ceny również warunki ich użycia - terminy - Obowiązki stron umowy - Klauzule gwarancyjne również postępowania reklamacyjnego. - Zapisy zmieniające odpowiedzialność za próba z mocy prawa (nowa rękojmia) - Formułowanie klauzul kar umownych. Używanie terminów zwłoka i opóźnienie w wykonaniu umowy. - Klauzule siły wyższej. - Wybór prawa właściwego. - Wskazanie sądu państwowego czyli arbitrażowego. - Formułowanie klauzuli poufności, sankcji za ujawnienie tajemnicy przedsiębiorcy. - Klauzule wypowiedzenia umowy, a problem jej rozwiązania i odstąpienia od niej - Włączanie do umów ogólnych warunków, udostępnianych jedynie na stronie www. - KARY UMOWNE - Pułapki spojone z karami umownymi. - Manipulacje przy wyborze sądu. - Niebezpieczeństwa spojone z możliwością przemiany postanowień umownych - Praktyczna rozpatrywanie zapisów umownych i wywołanych poprzez nie konsekwencji (na przykładach) Dla kogo najnowsze informacje: - Zarząd - Członkowie rad nadzorczych - pełnomocnicy - Radcowie prawni - Właściciele firm - Piony sprzedażowe i rozwojowe

 
Strona główna